تخفیف ۷۰ درصدی : به جای پرداخت ۱۳۹ هزار تومان ، تنها با پرداخت ۶۹ هزار تومان مشترک سه ماهه کدفرند شوید (امروز آخرین فرصــــــــت استفاده از این تخفیف ویژه اســـت)استفاده از کد تخفیف : off70
+