تمامی مفاهیمی که در تجربه کاربری به آن می پردازیم می بایست درک عمیقی از کاربران هدف، نیازهای آنان، ارزشها، توانایی ها و محدودیت هایشان داشته باشند. توجه به این نکته نیز بخشی از اهداف کسب و کار شما به حساب می آید. بهترین کارها در زمینه تجربه کاربری، بر روی چگونگی تعامل کاربران با وب سایت شما و درک آنها از محصولات و خدماتتان، تمرکز دارد.