بازاریابی محتوا:تحقیق درباره مخاطبین

قدم بعدی در مســیر ما دســتیابی به اطلاعات و تحقیق درباره ی مخاطبین و انواع افرادی اســت کــه به نوعــی بــا برند یا مطالب شــما در ارتباطند. در این زمینه باید به دســته بندی انواع پرســونا یا قالب های شــخصیتی این افراد بپردازیم.در ادامه مقالات مربوط به بازاریابی محتوا امروز می خواهیم با نحوه دستیابی به اطلاعات و تحقیق درباره مخاطبین آشنا شویم.

مخاطبین

پرسونا چیست؟

مفهوم واژه پرسونا در مکتب روان‌شناسی تحلیلی ارایه شده توسط روان‌شناس سوئیسی کارل گوستاو یونگ عبارت است از آن چهرۀ اجتماعی که فرد به دنیای بیرون ارائه می‌کند. به گفته یونگ: «نوعی ماسک دست‌ساز٬ که فرد برای ایجاد نهایت تاثیرگذاری بر دیگران٬ و همین‌طور برای پنهان کردن ماهیت حقیقی خود٬ از خود ابداع می‌کند». در دورۀ رشد٬ توسعۀ یک پرسونای دوام‌پذیر٬ بخشی اساسی برای انطباق و آماده شدن برای دوره بزرگسالی در یک دنیای بیرونی٬ واقعی و اجتماعی است.

دسـته بندی اطلاعات مربوط به مخاطبین

تیم فروش و بازاریابی شـما احتمالا  از قبل اطلاعاتی را در مورد مخاطبین برند شـما در اختیار دارد و حتـی اگـر چنین اطلاعاتی را نداشـته باشـند مطمئنا می دانند که با چـه نوع افرادی به عنوان مخاطب در ارتباط هسـتند. این اطلاعات شـامل موارد زیر اسـت .اما تنها به این موارد محدود نمی شـود

  • رده ی سنی
  • جنسیت
  • سمت شغلی
  • حرفه
  • رده ی شـغلی در حرفه ی موردنظر
  • محصولاتی کـه تمایل به خرید آن ها دارند
  • علایق

یک ابزار عالی برای طبقه بندی قالب های شـخصیتی YouGov Profiler اسـت که به شناسـایی علایقحرفـه ای افـراد درباره ی موضوعی خاص کمک می کند و بر اسـاس اطلاعات موجود به طبقه بندی آن هامی پــردازد. ایــن ابزار مجموعه اطلاعات مربوط به مخاطبیــن را از برندهای موردعلاقه ی آن ها گرفته تا شــبکه های اجتماعی که در آن ها عضو هســتند، درآمد آن ها و حتی موســیقی موردعلاقهشــان را در اختیارشــما قرار می دهد. این اطلاعات با تصویری که از مخاطب احتمالی شــما ارائه میدهد شــمارا در جذب مخاطب بیشــتر و همین طور ارائه ی خدمات بهتر به مشــتریان فعلی برند خود یاری می نماید .

این دسـته بندی باید بر اساس تحقیقاتی که به واسـطه ی تیم فروش و بازاریابی شماانجام شـده و همچنین اطلاعات و تجربیات خود شما صورت گیرد.

اگـر اطلاعـات لازم را درباره ی مخاطبین خود ندارید، به دسـت آوردن این اطلاعات، اولین و تنها کاری اسـت کـه باید در این مرحله، حتی پیش از تدویـن محتوای خود انجام دهید. توصیه می کنیم که اطلاعات مربوط به مشـتریان فعلی خود را بازبینی و بررسـی کنید تا با انگیزه ی آن ها و موارد منفی و مثبتی که در تجارت شـما یافته اند آشـنا شـوید.

کدفرند

کدفرند محلی برای کسانی است که علاقه به برنامه‌ نویسی راه اندازی کسب و کار اینترنتی شخصی دارند،ما در این جا دور هم جمع شده ایم تا از جدیدترین مباحث برنامه نویسی و تازه های فناوری اطلاعات بنویسیم.

همه مطالب این نویسنده

تاکنون هیچ نظری ثبت نشده است