بازاریابی محتوا:تدوین استراتژی محتوا

یکی از بخش های مهم در تولید محتوا تدوین یک استراتژی محتوا ی مناسب با جزئیات کامل است.تدوین یک اسـتراتژی با جزئیات کامل، پروسـه ای زمان بر اسـت اما اگر به درسـتی انجام شـود می تواند برای تدوین و ارتقای محتوا بسـیار سـودمند باشـد.

استراتژی محتوا

1.تحقیق و آماده سازی

پیـش از تدویـن مطالب باید به طراحی اسـتراتژی های محتـوای بازاریابی بپردازید. برای طراحی این اسـتراتژی باید به سؤالات زیر پاسخ دهید:

 • این اسـتراتژی ها شامل چه مواردی می شوند؟
 • برای طراحی یک اسـتراتژی شـفاف و کارآمد چه مسـائلی را باید در نظر گرفت؟
 • چـه اهـداف و مقاصدی را باید دنبال کنید؟

2.تعیین اهداف

ملاحظـات تجـاری را کـه تعیین کننده ی برنامه ی بازاریابی محتوای شماسـت در نظر بگیرید. به اهداف نهایـی خـود و اینکـه این اهداف شـما را در چه موقعیتی قرار می دهند فکـر کنید. ملاحظاتی که اکثر تجـار در کار خـود در نظر می گیرند عبارت اند از:

 • تحویـل ترافیک اینترنتی
 • به دست آوردن لینک ها
 • افزایش اشـتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
 • ارتقای آگاهی درباره ی برند
 • ایجاد سرنخ های بازاریابی
 • تأثیرگذاری درفروش

مطلب مرتبط:تمامی مقالات دوره بازاریابی محتوا

اکثـر تدوینگـران محتـوا سـعی می کنند تمامی این اهداف را در نظر بگیرند ولی مطالب مختلف، شـما را به اهداف متفاوتی می رسـانند. برای مثال ممکن اسـت شـما توضیحات مربوط به محصول خود را برای فروش بهتـر بازنویسـی کنیـد یا ممکن اسـت نموداری برای نمایش اطلاعات مربوط بـه برند خود طراحی کنید تا آگاهـی مخاطبیـن را نسـبت به برند خود افزایش دهید. بنابراین با ارائـه ی محتواهای متفاوت به اهداف متفاوتی خواهید رسـید.

وقتی اهدافی که به واسـطه ی محتوای خود به آن ها می رسـید را شناسـایی کردید قدم بعدی این است که مشـخص کنید چگونه این اهداف تحقق می یابند.

3.تعیین مقاصد مطلوب

هر یک از متونی که تهیه می کنید باید دارای مسـیر مشـخصی برای دسـتیابی به اهداف موردنظر باشـد بـرای مثـال باید یکی از مقاصد زیر را دنبال کند:

 • سرگرم کردن
 • دادن اطلاعات
 • آموزش
 • تر غیب
 • متقاعد کردن
 • آشکارسازی
 • درک متقابل
 • تبادل نظر
 • مذاکره

برای اینکــه بتوانید متون و محتواهای بهتری تهیه کنید توصیه می شــود که با تیم ها و آژانس های تبلیغاتی دیگر همفکری کنید، بخصوص اگر غیر از نوشــتن محتوا مســئولیت های دیگری هم دارید.

محمد‌رضا رمضانی

محمد‌رضا رمضانی هستم،به تازگی با تیم کدفرند اشنا شدم و خیلی خوشحالم در یک جمع صمیمی هستم،به تولید محتوا و بازاریابی محتوا علاقه مندم

همه مطالب این نویسنده

تاکنون هیچ نظری ثبت نشده است