دوره بازاریابی محتوا:ارزیابی محتوای تولید شده

در ادامه دوره آموزشی بازاریابی محتوا،امروز میخواهیم با نحوه ارزیابی محتوای تولید شده نیز آشنا شویم.قبــل از اینکــه اســتراتژی های بازاریابی محتوا را طراحی کنیم بهتر اســت اطلاعات کاملی را، هم در مورد شــرایط برند موردنظر در بازار فروش و هم در مورد رقبا به دســت بیاوریم. این اطلاعات به ما کمک می کند که واقع بینانه تر به ســمت هدف حرکت کنیم و دیدی همه جانبه به نوشــتن اســتراتژی ها بپردازیم.

ارزیابی محتوای

برای ایجاد شــفافیت بیشــتر، بهتر اســت محتوای مطالب خودمان و رقبایمان را دقیق ارزیابی کنیم و ببنیــم کــه محتــوای مطالبمــان در این بازار رقابتی حرفی برای گفتن دارد یا نه. به دســت آوردن این دید نســبت بــه محتــوای مطالب به ما کمک می کند که هــم در زمان حال و هم در آینده هدفمندتر پیش برویم و ســریع تر به اهدافمان برســیم. حالا این ســؤال مطرح می شــود که در مورد این مطالب در چه زمینه هایی باید بیشــتر وقــت بگذاریم و تحقیق کنیم؟

حوزه هایی که به صرف انرژی بیشـتری نیاز دارند

با کســب اطلاعات بیشــتر در مورد آمار موجود در وب ســایت خود، می توانید دریابید که در کدام حوزه ها باید وقت و انرژی بیشــتری صرف کنید. با اســتفاده از ابزارهای تجزیه تحلیل گوگل می توانید ارزیابی کنید که کدام وب ســایت ها به مطالب موجود در وب ســایت شــما لینک داده اند و چه میزان ترافیک اینترنتی به ســمت وب ســایت شــما در جریان است. علاوه بر این به واســطه ی این ابزارها می توانید صفحات و بخش های پربازدید وب ســایت خود را شناسایی کنیداین تحقیقات و اطلاعات اولیه، دید روشــنی را در ارتباط با مواردی که باید در اســتراتژی های خود لحاظ کنید، به شــما می دهد. هرچه برای دســتیابی به این اطلاعات در ابتدای راه، بیشــتر تلاش کنید، در . راه، مســیر هموارتری را طی خواهید نمود.

سـؤالاتی که باید در این مرحله از خود بپرسـید

در حال حاضر روی چه نوع محتوایی کار می کنید؟ آیا این محتوا می تواند بخشــی از یک اســتراتژی کامل و شــفاف باشــد؟ محتوای کنونی خود را چگونه تحلیل می کنید؟ آیا این محتوا تاکنون شــمارا در مســیر درســتی قرار داده اســت؟ یا احتیاج به بازبینی دارد؟ و آیا کارایی لازم را برای جذب مخاطب داشــته اســت؟

نحوه ارزیابی محتوای تولید شده

۱.بررسی فعالیت های رقبا

بررسـی سـایت ها و فعالیت های رقبا در بازار می تواند معیار مناسـبی برای تشـخیص مطالبی که تا کنون موردتوجـه مخاطبیـن قرارگرفتـه اسـت و همچنیـن کمبودهایی که در این زمینه وجود دارد، باشـد بـرای تعییـن مرجـع لینک هایی که به دامین یا دامنه ی خاصی ارجـاع می دهند، می توانید از ابزارهایی مانند: Majestic SEO و LinkRisk اسـتفاده کنید. وقتی سـایت هایی را که از محتوای وب سـایت رقبای شـما اسـتفاده می کنند شناسـایی کردید، می توانید اطلاعات مربوط به آن ها را در بخشـی از اسـتراتژی های خود در نظر بگیرید.

۲.تعاملات اجتماعی

همان طـور کـه می دانیم به اشـتراک گذاری مطالب در فضای مجازی، هرروز اهمیت بیشـتری پیدا می کند بنابراین، اینکه بدانیم کدام محتوا، توسـط چه کسـانی بیشـتر به اشـتراک گذاشته شده است، در پیشرفت روند کار بسـیار سـودمند اسـت. بررسی محتوای صفحات اجتماعی رقبای شـما، باید پایه و اساسی برای برنامه ریزی بهتر محتوای صفحات خود شـما باشـد. ابزارهای تجزیه تحلیل گوگل به شـما این امکان را می دهند که فعالیت شـبکه های اجتماعی را با جزئیات بررسـی کنید و شـبکه هایی را که در مورد یک محتوای خاص بهترین عملکرد و بازدهی را داشـته اند، شناسـایی کنید.

عـلاوه بـر این، فا کتور دیگری که به ما در پیشـبرد اهدافمان کمک می کند دانسـتن میزان موفقیت محتواهای اجتماعی رقباسـت. در شـرایطی که دسترسـی به حسـاب های آنان برای ما ممکن نیست برای دسـتیابی به این هدف ابزارهای مناسـبی وجود دارد. ابزارهایی مانند:Uprise.io ، Buzzsumo و Followerwonk اطلاعات گسـترده ای را درباره ی شـبکه های اجتماعی، فالووهای شـما و فالوورهای رقبای شـما و اینکه بیشـتر چه مطالبی را به اشـتراک می گذارند در اختیار شـما قرار می دهند.

شما می توانید برای دسترسی به تمامی مطالب این دوره از این لینکاستفاده کنید.

محمد‌رضا رمضانی

محمد‌رضا رمضانی هستم،به تازگی با تیم کدفرند اشنا شدم و خیلی خوشحالم در یک جمع صمیمی هستم،به تولید محتوا و بازاریابی محتوا علاقه مندم

همه مطالب این نویسنده