دوره بازاریابی محتوا: سئو در بازاریابی محتوا

در طول دوره بازاریابی محتوا با مباحث مختلفی در این حوزه آشنا شدیم و امروز در این پست میخواهیم به رابطه سئو در بازاریابی محتوا بپردازیم.سـئو و بازاریابـی محتوا دو نمونه از همکار ی تیم های بازاریابـی اینترنتی، برای ایجـاد کمپین هـای تبلیغاتی هسـتند. متغیرها و فا کتورهای بسـیاری در حوزه ی بهینه سـازی موتورهـای جسـتجوگر وجـود دارنـد که هم بر بازاریابی محتـوا تأثیر می گذارند و هم از آن تأثیـر می گیرنـد. در ادامه به بررسـی برخی از ایـن متغیرها می پردازیم.

سئو در بازاریابی محتوا

بررسی الگوریتم های گوگل:

۱.آپدیت پاندا

آپدیـت پانـدا در ابتـدا، برای فیلتر کردن محتوا و متون بی کیفیت و بی ارزش طراحی شـد. وقتی این نرم افزار برای اولین بار در فوریه ی سـال 2017 عرضه شـد، وب سـایت هایی که نویسـندگان مستقل را اسـتخدام می کردند و حجم وسـیعی از متون بی کیفیت را تولید می کردند، و همچنین وب سـایت هایی که هر نوع مقاله ای را آزادانه به اشـتراک می گذاشـتند را،شناسـایی و فیلتر می نمود این نرم افزار به طور مشـهود دیـدگاه موجود را نسـبت به بازاریابی محتوا در حوزه ی سـئو و حتی فراتر از آن، در کل رشـته های بازاریابی آنلاین تغییـر داد. پس ازآن دیگر نویسـندگان مجبور نبودند تنها ،بـه تدوین متن های طولانـی و بی کیفیت بپردازند، بلکه.هـدف خـود را بر بالا بردن کیفیت محتوا متمرکز سـاختند.

۲.آپدیت پنگوئن

ایـن آپدیت که تنها یک سـال پـس از آپدیت پاندا به بازار عرضه شـد، برای جریمه ی وب سـایت هایی که از قوانین گوگل تخطی
می کردند طراحی شـده بود. این تخطی شـامل استفاده ی غیرمجـاز از قوانین سـئو مانند کپی کردن محتوا و اسـتفاده ی بی رویه از کلیدواژه ها می شـد. درنتیجه شـرکت های بازاریابی، بیش ازپیش به نوشتن مطالب باارزش و سـودمند برای خواننده و نه فقط برای موتورهای جسـتجوگر روی آوردند.

۳.آپدیـت هامینگبرد (مر غ مگس خوار)

ایــن آپدیــت در نیمه ی دوم ســال 2013 ،یک تغییر کلــی در الگوریتم های گوگل به وجود آورد و هدف از طراحی آن بهینه ســازی موتورهای جستجو در جهت تشــخیص بهتر اهداف کاربران، حین جســتجو در فضای مجازی بود. در این آپدیت، بهنیه ســازی موتورهای جســتجوگر با معیار معنا و مفهوم ســازگار شــد و این، اهمیت تهیه ی محتوای ســازگار با نیاز کاربران را بیش ازپیش برای شــرکت های بازاریابی آشــکار نمود.

بهینه سازی موتورهای جستجوگر

آپدیت هایــی کــه پیش ازاین به معرفی آن ها پرداختیم، نشــانگر این واقعیت هســتند که نگاهی که در دیدگاه ســنتی نســبت به تدوین محتوا بر اســاس بهینه سازی موتورهای جســتجوگر وجود داشت به کلی تغییر کرده اســت و همان طور که مشــاهده کردیم تمرکز محتوا بیشــتر به ســمت کاربر معطوف شــده اســت نه موتورهای جســتجوگر. بااین حال بســیار ســاده لوحانه اســت اگر تصور کنیم که سئو نقش مهمی را در موفقیت محتوای تدوین شــده ایفا نمی کند. در این راســتا نکات زیر را
به خاطر بســپارید:

  1. در سرتاسـر متن از کلیدواژه های مختلف و مرتبط با موضوع اسـتفاده کنید.
  2. لیسـت مناسـبی از آلت-تگ هـا یا متن های جایگزین را برای تمامی تصاویـر تهیه کنید. (وقتی تصویری بارگذاری نمی شـود، در محتوای آن تصویر نوشـته ای ظاهر می شـود که به موتورهای جسـتجوگر در تشـخیص موضوع و محتوای آن تصویر کمک می کند)، به این نوشـته آلت تگ گفته می شــود.
  3. یک ســاختار متناسب برای آدرس وب ســایت انتخاب کنید.برای مثال codefriend.ir/top-seo-tipe
  4. موضــوع مقالــه را در طبقه بندی خاصی جای دهید.
  5. در هر مقاله ای به ســایر مقاله های موجود در وب ســایت خود لینک بدهید.این کار تا حدی (از دزدیده شـدن مطالب سایت شـما جلوگیری می کند).
  6. از توضیحات متا و عنوان مناسـب اسـتفاده کنید.
  7. بـه متون یا صفحات نامرتبط بـا موضوع لینک ندهید.
  8. تگ های مرتبـط با عنوان طراحی کنید.

با رعایت اصولی که در بالا ذکر شد می توانید محتوای بهینه با استانداردهای گوگل تولید کنید،همچنین شما می توانید برای دسترسی به تمامی مطالب این دوره از این لینک استفاده کنید.

محمد‌رضا رمضانی

محمد‌رضا رمضانی هستم،به تازگی با تیم کدفرند اشنا شدم و خیلی خوشحالم در یک جمع صمیمی هستم،به تولید محتوا و بازاریابی محتوا علاقه مندم

همه مطالب این نویسنده

تاکنون هیچ نظری ثبت نشده است